U hebt gekozen voor Dutch, klik hier om naar de hoofdtaal terug te keren.
Do you want to switch to your preferred language? Close and don't ask again Continue like this Yes, please!

CO2 Handleiding

Inleiding en handleiding

 

Inleiding tot de ERA Equipment CO2 Calculator

 

De ERA Equipment CO2 Calculator is een tool voor het schatten van de koolstofvoetafdruk van bouwmaterieel gedurende de hele levenscyclus. De tool kan worden toegepast op elk type bouwmaterieel, van minigraafmachines tot wielladers en van generatoren tot hoogwerkers (alleen handgereedschap is uitgesloten).

De calculator berekent de koolstofvoetafdruk van een bepaald materieel in gebruiksuren. Het gebruik van (actieve) gebruiksuren voor de resultaten maakt een vergelijking mogelijk van verschillende materieeltypen en een uitgebreid scala aan eigendomsscenario’s. De ERA Equipment CO2 Calculator kan gebruikt worden voor het beoordelen van een enkele gebruiksperiode van een bepaald materieel. De resultaten van de calculator kunnen, bijvoorbeeld, worden gebruikt voor:
 • het onderzoeken van het deel van de levenscyclus dat het meest de koolstofvoetafdruk van apparatuur beïnvloedt;
 • het vergelijken van verschillende gebruiksscenario’s van materieel;
 • het bestuderen van de gevolgen van wijzigingen in een basisgebruiksscenario, zoals de maatregelen die de voetafdruk beperken;
 • het beoordelen van de gevolgen van het gebruik van alternatieve brandstoffen.


De methodologie en de milieukundige achtergrondgegevens van de ERA CO2-calculator voor bouwmaterieel zijn opgesteld door CE Delft, en zijn gebaseerd op de bevindingen uit het rapport CO2-voetafdruk van bouwmaterieel (2019, Engels). 


De ERA Equipment CO2 Calculator vraagt de gebruiker om basisinformatie over de eigenschappen van het materieel en het gebruik, zoals bijvoorbeeld de levensduur, het gebruik en het brandstofverbruik. De gebruiker wordt hierbij stap voor stap begeleid. De informatie die de gebruiker invoert, wordt gecombineerd met achtergrondgegevens voor de schatting van de koolstofvoetafdruk van materieel gedurende de hele levenscyclus.
 


Methodologie van de calculatorEén machine, gedurende één gebruiksperiode

De ERA Equipment CO2 Calculator is ontworpen voor het beoordelen van de koolstofvoetafdruk van één stuk bouwmaterieel. Bouwmaterieel is vaak eigendom van meerdere eigenaars, voordat het daadwerkelijk buiten werking wordt gesteld. De calculator kan door elke gebruiker gebruikt worden gedurende de totale levensduur van het materieel.


De levenscyclus van materieel

De ERA Equipment CO2 Calculator neemt de koolstofvoetafdruk van de hele levenscyclus van het bouwmaterieel in beschouwing. De resultaten omvatten de fabricage, de gebruiksfase en de afdanking van het materieel. De Calculator is specifiek ontworpen om de impact van gebruiksscenario's van bouwmaterieel te beoordelen. De gebruiker kan belangrijke parameters opgeven:
 • levensduur en gebruik
 • transport van/naar de werkplek
 • energieverbruik (type en efficiëntie)
 • motorolieverbruik 

De impact van de fabricage van het materieel wordt in beschouwing genomen in de calculator en de resultaten. Desondanks is de calculator geen tool die gebruikt kan worden voor de levenscyclusbeoordeling (LCA - life cycle assessment) voor de fabricage van het materieel. De calculator gebruikt de koolstofvoetafdruk van bestaande onderzoeken naar de levenscyclusbeoordeling voor het berekenen van de impact van de fabricage en de afdanking van het materieel. OEM’s kunnen beschikken over de resultaten van de koolstofvoetafdruk van hun producten of kunnen de levenscyclusbeoordeling (laten) verrichtten om de koolstofvoetafdruk van een specifiek stuk bouwmaterieel te berekenen. Als geen enkel resultaat van de levenscyclusbeoordeling beschikbaar is, kan de calculator op basis van het gewicht een schatting maken van de koolstofvoetafdruk voor de fabricage van het materieel en de afdanking.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van bestaande resultaten van de levenscyclusbeoordeling in de calculator.

Afbeelding 1 – Visuele weergave van de levenscyclus van materieel
 
Koolstofvoetafdruk: impact op de klimaatverandering

De ERA Equipment CO2 Calculator berekent de impact van het gebruik van materieel op de klimaatverandering. De impact van de klimaatverandering wordt ook de koolstofvoetafdruk van een product genoemd. De koolstofvoetafdruk meet de bijdrage van een product aan de globale klimaatverandering door middel van de uitstoot van broeikasgassen.
 
In de ERA Equipment CO2 Calculator wordt rekening gehouden met de koolstofvoetafdruk van alle broeikasgassen. CO2 of koolstofdioxide is het belangrijkste en bekendste broeikasgas. Andere belangrijke broeikasgassen zijn methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O). De uitstoot van deze gassen is opgenomen en in het eindresultaat in hun CO2-equivalent uitgedrukt.


Van de gebruikersinput tot de koolstofvoetafdruk per gebruiksuur

De resultaten van de calculator worden uitgedrukt in actieve gebruiksuren van het materieel. Op deze manier is een goede vergelijking van gebruiksscenario's mogelijk. Bovendien zorgt dit ervoor dat de tool voor elke gebruiksperiode kan worden toegepast.
 
Ter verduidelijking geeft de onderstaande afbeelding een voorbeeld van de manier waarop informatie in de calculator wordt vertaald naar de impact per uur.


Meld u aan of start een nieuwe berekening om de calculator te kunnen gebruiken.


 

Veelgestelde vragen (FAQ)

 
De ERA Equipment CO2 Calculator kan worden gebruikt door iedereen die in bouwmaterieel geïnteresseerd is.
De calculator is voornamelijk bedoeld om gebruikt te worden door verhuurbedrijven, aannemers, OEM’s van materieel en openbare instanties.
De calculator kan gebruikt worden om de milieu-impact te onderzoeken van een enkel stuk materieel of een hele vloot.
Maar de calculator kan ook worden gebruikt voor het schatten van de koolstofvoetafdruk van materieel dat op een bepaalde bouwplaats wordt gebruikt.
De ERA Equipment CO2 Calculator biedt de optie om de koolstofvoetafdruk te schatten voor de productie- en afdankingsfasen van bouwmaterieel op basis van het gewicht van het materieel.
Deze schatting is echter niet van toepassing op handgereedschap of andere soorten materieel (bouwketen, enz.).
Deze schatting op gewichtsbasis is ontwikkeld aan de hand van informatie voor groter materieel (1.500 tot 15.000 kg).
Handgereedschap is lichter en gemaakt van diverse materialen. Daarom kan de schatting op gewichtsbasis onjuiste resultaten opleveren.


De calculator kan uitsluitend voor andere soorten materieel, buiten groot bouwmaterieel, (zoals handgereedschappen, bouwketen, vorkheftrucks, pompen, enz.) worden gebruikt als de gebruiker beschikt over een levenscyclusbeoordeling van de fabrikant van dat specifieke product. .
Ja, door de berekende resultaten van elk stuk materieel bij elkaar op te tellen.
Om een berekening te kunnen verrichten, moeten de volgende waarden in de tool worden ingevoerd:

• gewicht van het materieel (in kg);
• de koolstofvoetafdruk die het resultaat is van een levenscyclusbeoordeling (in kg CO2-equivalent) – optioneel voor bouwmaterieel;
• draagvermogen van de bestelbus/vrachtwagen die gebruik wordt om het materieel te vervoeren naar een werkplek (in ton);
• beladingsgraad van de vrachtwagen (in percentage);
• afstand (enkele reis) die afgelegd wordt om het materieel te vervoeren naar een werkplek (in km);
• gemiddeld aantal opdrachten per jaar;
• verwachte totaal aantal werkuren gedurende de totale levensduur van het materieel;
• gebruiksperiode (in jaren);
• verwacht totaal aantal werkuren tijdens het bezit door uw bedrijf;
• gemiddeld energieverbruik per uur (brandstof of elektriciteit);
• aandeel van biobrandstof in  brandstof of land van gebruik voor elektriciteit;
• motorolieverbruik (in liter per jaar);
• recyclegraad van het materieel bij de afdanking.
Nee. De calculator is doelbewust ontwikkeld als een neutrale tool voor de berekening van de koolstofvoetafdruk van elk gebruiksscenario van materieel.
In de huidige versie kan de impact van reparaties en vervanging van onderdelen niet worden beoordeeld.
- Grijze waterstof wordt geproduceerd uit aardgas. Tijdens dit proces wordt CO2 uitgestoten.

- Blauwe waterstof wordt ook geproduceerd uit aardgas, maar de CO2-uitstoot wordt afgevangen en onder de grond opgeslagen.

- Groene waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit en water. Tijdens dit proces wordt O2 uitgestoten. Dit is geen broeikasgas.

Groene en blauwe waterstof zijn beide koolstofarme technologieën, ook al wordt blauwe waterstof als een tijdelijke oplossing beschouwd in de bestrijding van de klimaatverandering. De CO2-factor van groene en blauwe waterstof is echter niet gelijk aan nul, wegens de upstream CO2-uitstoot die afkomstig is van de productie van aardgas en de productie van kapitaalgoederen.

Voor meer informatie over waterstof, zie:
https://www.theworldofhydrogen.com/gasunie/what-is-hydrogen/


 Online calculator
Opstelling van de berekening: Definitie van het materieel

De definitie van het bouwmaterieel vormt het beginpunt van de calculator. De calculator heeft basisinformatie over het materieel nodig:
 
Het machinetype en de versie en naam worden als referentie voor de gebruiker ingevoerd. Deze informatie wordt weergegeven op het resultatenscherm en wordt gebruikt wanneer u de ingevoerde gegevens opslaat. Ze wordt niet voor berekeningen toegepast.
 
Het gewicht van het materieel (in kg) is een belangrijke parameter in de calculator. De calculator gebruikt dit gegeven om het draagvermogen te bepalen van de vrachtwagens die voor het transport worden gebruikt. Bovendien kan dit gegeven worden gebruikt om de impact te schatten van de productie- en afdankingsfasen tijdens de levenscyclus van het materieel in Stap 1 (als voor deze fasen geen bestaande levenscyclusbeoordeling beschikbaar is).Berekeningsstap 1: Productie van het materieel


De productiefase van het materieel omvat alle fasen vanaf de extractie van grondstoffen tot het moment dat het materieel de fabriek van de OEM verlaat. De koolstofvoetafdruk van de productie van het materieel dekt dus de extractie van de grondstoffen, de productie van tussenproducten, de fabricage van onderdelen, de assemblage en het transport tussen de verschillende fasen. Dit komst overeen met een zogenaamde ‘cradle-to-gate’ levenscyclusbeoordeling.
 
De calculator biedt twee mogelijkheden voor het bepalen van de koolstofvoetafdruk van de productie van het materieel:
 1. de resultaten van een bestaande levenscyclusbeoordeling invoeren (‘cradle-to-gate’);
 2. het gewicht van het materieel gebruiken voor de schatting van de koolstofvoetafdruk.


1. De resultaten van een bestaande levenscyclusbeoordeling invoeren

De resultaten van de koolstofvoetafdruk kunnen in de ERA Equipment CO2 Calculator worden ingevoerd als voor het bouwmaterieel reeds een levenscyclusbeoordeling is verricht. Het gebruik van deze optie wordt geadviseerd als een levenscyclusbeoordeling beschikbaar is.
 
Onthoud dat de levenscyclusbeoordeling aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om gebruikt te kunnen worden:
 • De levenscyclusbeoordeling moet het resultaat van een koolstofvoetafdruk geven (‘impact op de klimaatverandering’, ‘aardopwarmingsvermogen’). Dit resultaat wordt gegeven in kilogram CO2-equivalent.
 • Het resultaat van de levenscyclusbeoordeling stemt overeen met één stuk materieel.
 • Idealiter is de levenscyclusbeoordeling van toepassing op het specifieke product dat in de ERA Equipment CO2 Calculator wordt beoordeeld. Als voor een soortgelijk stuk materieel (met soortgelijk gewicht en materiaalsamenstelling) een levenscyclusbeoordeling beschikbaar is, kan deze eveneens als een optie worden gebruikt. Dit kan echter de nauwkeurigheid van de algehele resultaten benadelen.
 • Reikwijdte:
  • de levenscyclusbeoordeling moet alle relevante cradle-to-gate-stappen van de levensduur omvatten;
  • de levenscyclusbeoordeling moet de impact van het energieverbruik, het gebruik van hulpmaterialen/chemicaliën, het waterverbruik, de afdanking van materiaalresten en het transport van grondstoffen en onderdelen omvatten;
  • onthoud dat in Stap 1 uitsluitend de koolstofvoetafdruk van de productie van het materieel (cradle-to-gate) moet worden ingevoerd. Elke milieu-impact die aan de gebruiksfase en de afdanking verbonden is, moet hiervan worden uitgesloten. Als de bestaande levenscyclusbeoordeling tevens de afdanking omvat, kan deze koolstofvoetafdruk in Stap 6 worden ingevoerd. 
De resultaten van de afdanking moeten apart worden vermeld, als de levenscyclusbeoordeling tevens de afdankingsfase beoordeelt. Zorg ervoor dat elk voordeel van de afdanking uit de productie-impact wordt uitgesloten. Voordelen van de afdanking kunnen in Stap 6 worden ingevoerd.2. Een schatting op gewichtsbasis gebruiken

De tweede optie bestaat uit het gebruik van het gewicht van het materieel (ingevoerd in Stap 0) voor het berekenen van de koolstofvoetafdruk van de productie van het materieel. De calculator doet dit op de achtergrond. De gebruiker hoeft hier geen andere gegevens voor in te voeren.

Onthoud dat het gebruik van de methode op gewichtsbasis een eerste schatting biedt van de koolstofvoetafdruk van de productie van het materieel. Deze schatting kan ter indicatie worden gebruikt, maar is niet zo nauwkeurig als een productspecifieke levenscyclusbeoordeling. Voor diverse typen bouwmaterieel vormt de productiefase echter niet de meest belangrijke levenscyclusfase in gebruiksuren.Berekeningsstap 2: Gebruiksfase – Transport


In deze stap wordt informatie ingewonnen voor de beoordeling van de koolstofvoetafdruk die verbonden is aan het vervoer van het materieel van en naar bouwplaatsen. De impact van het transport vloeit voort uit het dieselverbruik van de bestelbus of vrachtwagen die voor het vervoer wordt gebruikt. In de ERA Equipment CO2 Calculator wordt de impact van het transport berekend aan de hand van vier gebruikersinputs:
 • het draagvermogen van de bestelbus/vrachtwagen, in ton;
 • de beladingsgraad, in percentage;
 • de afstand (enkele reis) die het materieel aflegt tijdens het transport naar een bouwplaats, in kilometer;
 • het aantal opdrachten per jaar. 
Voor de eerste drie parameters kunnen berekende gemiddelden of ‘typische’ waarden worden gebruikt die zijn gebaseerd op het gemiddelde gebruik binnen uw bedrijf. Maar natuurlijk geldt: hoe specifieker, hoe beter.

Het draagvermogen is het nominale gewicht dat het voertuig kan vervoeren. Bijvoorbeeld, een grote bestelbus heeft een draagvermogen van 1,2 ton. Een grote vrachtwagen heeft echter een draagvermogen van 13 ton (zonder aanhangwagen).

De beladingsgraad geeft aan hoe vol het voertuig dat het bouwmaterieel vervoert doorgaans is. Een waarde van 100% houdt in dat het voertuig tot het maximale draagvermogen is geladen. Bijvoorbeeld: een vrachtwagen met een draagvermogen van 10 ton die enkel een hoogwerker van 3 ton vervoert, heeft een beladingsgraad van 30%. De beladingsgraad kan echter veel hoger zijn als de vrachtwagen tegelijkertijd meerdere hoogwerkers en/of ander materieel vervoert.

De afstand (enkele reis) tot een bouwplaats en het aantal opdrachten op bouwplaatsen per jaar moeten beide worden ingevoerd. Onthoud dat zowel het afleveren als het ophalen van het materieel automatisch in de berekeningen worden opgenomen.

Aan de hand van deze vier parameters berekent de ERA Equipment CO2 Calculator de koolstofvoetafdruk van het materieel. Bepaalde vereiste waarden kunnen echter per keer of na verloop van tijd wijzigen. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde vrachtwagens leeg zijn, terwijl anderen vol zijn en de afstand tot bepaalde werkplekken kan groter zijn dan tot andere werkplekken. Daarom kunnen berekende gemiddelden of ‘typische’ waarden worden gebruikt om de transportparameters te bepalen.Berekeningsstap 3: Gebruiksfase – Levensduur en gebruik


In Stap 3 vereist de calculator drie parameters die de levensduur en het gebruik van bouwmaterieel betreffen:
 • totaal verwachte werkuren gedurende de totale levensduur van het materieel;
 • gebruiksperiode in jaren;
 • totaal verwachte werkuren gebruikt tijdens het gebruik door uw bedrijf. 

Belangrijk: de werkuren zijn de uren dat het materieel actief wordt gebruikt. Dit is NIET het totaal aantal uren dat het materiaal in het bezit is van een derde partij of hierdoor wordt gehuurd.
 
Deze drie parameters worden gebruikt om de impact van de productie van het materieel en de afdanking over verschillende eigenaars te verdelen. De koolstofvoetafdruk van de productie en de afdanking vinden slechts een keer plaats per machine, maar gedurende de levensduur kan het materieel in het bezit zijn van meerdere gebruikers. De eerste gebruiker van een machine moet niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige koolstofvoetafdruk van de productie, terwijl de laatste gebruiker niet aansprakelijk moet worden gesteld voor de volledige koolstofvoetafdruk van de afdanking.
 
De impact van de productie en de afdanking wordt daarom in de ERA Equipment CO2 Calculator verdeeld over de volledige levensduur van de machine. Als verwacht wordt dat de machine bijvoorbeeld tijdens de levensduur 10.000 uur zal werken en een bepaald bedrijf de machine 5.000 uur gebruikt, dan is dit bedrijf verantwoordelijk voor 50% van de impact van de productie en de afdanking.


De onderstaande tabel biedt veelgebruikte bronnen waar de waarden uit kunnen worden afgeleid.

 
 Parameter  Bron(nen)
 Totaal verwachte werkuren gedurende de totale levensduur van het materieel
 
 Technische specificaties van OEM
 Gebruiksperiode in jaren
 
 Ervaring van de eigenaar
 Totaal (verwachte) werkuren gebruikt tijdens het gebruik door uw bedrijf
 
 Gebaseerd op metingen of expertschattingenBerekeningsstap 4: Gebruiksfase – Energieverbruik


Dit deel van de berekening richt zich op het energieverbruik van het materieel tijdens het gebruik. In de calculator selecteert de gebruiker het soort energie (brandstof of elektriciteit), bepaalt het gemiddelde energieverbruik per uur en kan kiezen voor hernieuwbare opties (hernieuwbare elektriciteit en biobrandstof).Energieverbruik

Bij het invoeren van het energieverbruik moet de voorkeur worden geboden aan gemeten gegevens. Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit betalingsbewijzen voor de brandstof of elektriciteitsrekeningen van een bepaalde periode (maand, jaar) gedeeld door het daadwerkelijke aantal werkuren in die periode. Het beste is een expertschatting gebaseerd op de praktijk of een schatting gebaseerd op de technische gegevens van de OEM.

Belangrijk: voer het gemiddelde energieverbruik per uur in. Zorg er bij het maken van een schatting voor dat rekening wordt gehouden met de brandstof of het elektriciteitsverbruik bij stand-by.Type brandstof en elektriciteit

In het geval van brandstof biedt de calculator de gebruiker de mogelijkheid om het aandeel van biobrandstof, doorgaans 15 tot 20% binnen de EU, in het brandstofmengsel te selecteren. De EU geeft de volgende definitie van biobrandstof: “Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasachtige transportbrandstoffen, zoals biodiesel en bio-ethanol die zijn gemaakt uit biomassa.” Bron: https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/overview_en
 
In het geval van elektriciteit moet het land van oorsprong worden ingevoerd. Het land van oorsprong bepaalt de impact van de koolstofvoetafdruk in kWh, aangezien de samenstelling van de elektriciteitsmix per land verschilt. Een hokje voor 100% hernieuwbare energie kan worden aangevinkt.
 
Belangrijk: hernieuwbare energie mag uitsluitend worden geselecteerd als de eigenaar van het materieel verantwoordelijk is voor het opwekken van de elektriciteit. Vink dit hokje niet aan als u de elektriciteit van het elektriciteitsnet gebruikt, ook al wordt de elektriciteit geleverd door een nutsbedrijf dat hernieuwbare energie opwekt.
 


Waterstof als brandstof en elektrische voeding van op brandstof werkend materieel

De calculator biedt gebruikers tevens de mogelijkheid om de effecten van diverse duurzaamheidsmaatregelen te beoordelen. De calculator biedt indicatieve resultaten, gebaseerd op literatuur, voor:
—     wat als het materieel werkt op waterstof in plaats van diesel?
—     elektrische voeding: wat als het materieel werkt op elektriciteit in plaats van diesel;

Een overstap naar materieel dat op waterstof werkt, voert twee wijzigingen in die gevolgen hebben voor het milieu. In de calculator wordt rekening gehouden met de beide wijzigingen:
—     een andere energiebron: waterstof in plaats van diesel
—     de onderdelen voor het veranderen van de voeding en de transmissie: van een motor en brandstoftank naar een brandstofcel en waterstoftank.

Het elektrisch voeden van materieel voert twee wijzigingen in die gevolgen hebben voor het milieu. In de calculator wordt rekening gehouden met de beide wijzigingen:
—     een andere energiebron: elektriciteit in plaats van diesel
—     andere onderdelen voor het veranderen van de voeding en de transmissie: van een motor en brandstoftank naar een accu en bedrading.

De calculator herberekent automatisch het brandstofverbruik naar het (waarschijnlijke ) elektriciteits- of waterstofverbruik. Dit gebeurt op basis van de energie-inhoud van diesel, elektriciteit en waterstof en de motor/accu-efficiëntie. De calculator maakt het mogelijk om de standaard herberekende waarde te wijzigen.
De calculator houdt automatisch rekening met de verwachte verandering in de impact van het materieel veroorzaakt door verschillende onderdelen.Berekeningsstap 5: Gebruiksfase – Onderhoud: motorolieverbruik

In Stap 5 kan de gebruiker het jaarlijkse motorolieverbruik van het materieel invoeren. De calculator deelt het motorolieverbruik per jaar door de gebruiksuren per jaar, zodat de impact per uur kan worden afgeleid.Berekeningsstap 6: Afdanking van materieel

De afdanking is de laatste fase in de levenscyclus van het materieel. Het materieel wordt na jarenlang gebruik door diverse eigenaars afgedankt. Het materieel of de onderdelen ervan kunnen worden gerecycled of verbrand voor het terugwinnen van energie, ofwel naar de vuilstorting worden gebracht.
 
In de ERA Equipment CO2 Calculator is de afdankingsmethode vergelijkbaar met de productie van het materieel. De calculator biedt twee mogelijkheden voor het bepalen van de koolstofvoetafdruk van de afdanking:
 1. De resultaten van een bestaande levenscyclusbeoordeling invoeren (uitsluitend afdanking).
 2. Het gewicht van het materieel gebruiken voor de schatting van de koolstofvoetafdruk. 

De recycling van het materiaal kan resulteren in een netto milieuvoordeel. Dit is een negatief getal (bijv.: -1.200 kg CO2 -eq.). Dit is zo, omdat de recyclingsinspanningen het totale aanbod aan gerecycled materiaal vergroten. Hierdoor neemt de behoefte voor de productie van primaire materialen af. De vermeden primaire productie wordt toegeschreven als een milieuvoordeel.1. De resultaten van een bestaande levenscyclusbeoordeling invoeren

Als reeds een levenscyclusbeoordeling is verricht voor het bouwmaterieel waarin een afzonderlijk getoond resultaat voor het afdanken is opgenomen, kunnen de resultaten voor de impact op de klimaatverandering van het afdanken in de ERA Equipment CO2 Calculator worden ingevoerd. Het gebruik van deze optie wordt geadviseerd als dit het geval is.

Onthoud dat de levenscyclusbeoordeling aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om gebruikt te kunnen worden:
 • De levenscyclusbeoordeling moet een resultaat van de koolstofvoetafdruk geven. Dit resultaat wordt gegeven in kilogram CO2-equivalent.
 • Het resultaat van de levenscyclusbeoordeling stemt overeen met één stuk materieel.
 • Idealiter is de levenscyclusbeoordeling van toepassing op het specifieke product dat in de ERA Equipment CO2 Calculator wordt beoordeeld. Als voor een soortgelijk stuk materieel (met soortgelijk gewicht en materiaalsamenstelling) een levenscyclusbeoordeling beschikbaar is, kan deze eveneens als een optie worden gebruikt. Dit kan echter de nauwkeurigheid van de algehele resultaten benadelen.
 • Reikwijdte:
  • de ingevoerde waarde moet uitsluitend de koolstofvoetafdruk verbonden aan de afdanking bevatten. De impact van de productie van het materieel (cradle-to-gate; ingevoerd in Stap 1) en de gebruiksfase moeten hiervan zijn uitgesloten;
  • de levenscyclusbeoordeling van de afdanking van materieel kan credits voor het vermeden primaire materiaal bevatten.2. Een schatting op gewichtsbasis gebruiken

De tweede optie bestaat uit het gebruik van het gewicht van het materieel (ingevoerd in Stap 0) voor het berekenen van de koolstofvoetafdruk van de afdanking van het materieel. De calculator kan dit op de achtergrond doen. Optioneel kan een specifiek recyclingpercentage van 0 tot 100% worden geselecteerd.

Onthoud dat het gebruik van de methode op gewichtsbasis een eerste schatting biedt van de koolstofvoetafdruk van de afdanking van het materieel. Deze schatting kan ter indicatie worden gebruikt, maar is niet zo nauwkeurig als een productspecifieke levenscyclusbeoordeling. Voor diverse typen bouwmaterieel vormt de afdanking echter niet de meest belangrijke levenscyclusfase.

Onthoud dat dit negatieve waarden zijn, omdat ze credits voor de recycling van materialen tijdens de afdanking bevatten. In eerdere levenscyclusbeoordelingen waren gemiddelde afdankscenario's gebaseerd op de momenteel gewone behandelingsroutes voor de verschillende materialen in Europa.