U hebt gekozen voor Dutch, klik hier om naar de hoofdtaal terug te keren.
Do you want to switch to your preferred language? Close and don't ask again Continue like this Yes, please!

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIE 
Onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, verleent de European Rental Association ("ERA") u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Totale Kosten van Eigendom Calculator ("Calculator") uitsluitend voor educatieve en persoonlijke informatieve doeleinden te gebruiken. U erkent dat ERA niet verplicht is om ondersteunende diensten, onderhoud, bijwerkingen of upgrades voor en in verband met de Calculator te leveren. 

GEBRUIKSBEPERKINGEN EN EIGENDOMSRECHTEN 
ERA bezit en behoudt alle rechten, aanspraken op en belangen in (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op) de Calculator en eventuele wijzigingen en verbeteringen hieraan. U zult de Calculator niet wijzigen, aan reverse-engineering onderwerpen, distribueren of verhandelen, noch zult u derden hiertoe aansporen. Alle gegevens die zijn voortgebracht door het gebruik van de Calculator zijn uw eigendom en worden door u opgeslagen. ERA slaat dit soort gegevens niet op en heeft geen toegang tot de gegevens. ERA behoudt zich het recht voor de Calculator naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande berichtgeving in te trekken of te wijzigen. U gaat ermee akkoord geen toegang tot de Calculator te verkrijgen en niet te gebruiken met geautomatiseerde middelen om welke reden ook, zoals voor het monitoren of kopiëren van de Calculator of zijn werking. U kunt vanaf andere websites via een link naar de Calculator gaan, mits u dat op eerlijke en wettelijke wijze doet en onze reputatie niet schaadt of een link, verband, goedkeuring of onderschrijving van de kant van ERA veronderstelt, zonder hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ERA te hebben verkregen.

DISCLAIMER 
De Calculator is op ERA's verzoek ontwikkeld door de Solvay Brussels School of Economics & Management. De Calculator is bedoeld om een voorbeeld te geven van de totale kosten van eigendom op grond van uw input en wordt geleverd "as is". Alle bedragen zijn hypothetisch en het kan voorkomen dat ze geen nauwkeurige indicatoren van de historische of huidige performance zijn. De Calculator en de resultaten ervan houden geen rekening met individuele omstandigheden en kunnen niet als enige informatiebron worden gebruikt. ERA wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties of verklaringen af betreffende de gebruiksgeschiktheid, geldigheid, niet-inbreuk of juistheid van de resultaten die zijn verkregen met behulp van de Calculator; geen enkele mededeling of informatie over de Calculator die op of via deze site of rechtstreeks van ERA is verkregen, zal enige vorm van garantie vormen. ERA is niet aansprakelijk voor technische fouten van de Calculator. In geen geval is ERA aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, of voor schade vanwege winstderving, inkomstenverlies, het verlies van gegevens of het gebruik hiervan, die door u of door derden wordt geleden, ongeacht of de vordering op grond van overeenkomst of onrechtmatige daad is ingesteld, ten gevolge van uw toegang tot of het gebruik van deze site of van enige content verkregen van of door middel van de site. Indien een van de bovenstaande disclaimers of de uitsluiting van bepaalde garanties of aansprakelijkheden wettelijk ongeldig in een bepaald rechtsgebied mocht zijn, blijven alle andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN REGISTRATIEGEGEVENS 
U verleent ERA hierbij toestemming om de door u in het Registratieformulier verschafte informatie te behouden. De informatie die u stuurt zal worden verwerkt volgens het ERA Privacybeleid, beschikbaar op http://erarental.org/en/privacy-policy, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen, en zal worden gebruikt voor zowel de doelen die hierin zijn beschreven als voor het beoordelen van het totale aantal gebruikers en het type onderneming waarin zij werkzaam zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 
Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan Belgisch recht en moeten bij de bevoegde rechtbanken in België worden beslecht.