U hebt gekozen voor Dutch, klik hier om naar de hoofdtaal terug te keren.
 

Adres

Jules Bordetlaan 142
B-1140 Brussel, België
Tel: + 32 2 761 16 04
Fax: + 32 2 761 16 99

De ERA secretariaat

Michel Petitjean, Secretaris-Generaal
Carole Bachmann, Manager
Veerle Guns, Managing Assistant

CONTACTINFORMATIE

+ 32 2 761 16 04
era@erarental.org
www.erarental.org

Contactformulier

"Privacybeleid
Om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens, het doel en de partijen waarmee ze worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de houder van de gegevensverwerking

Houder van de Gegevensverwerking


Type Verzamelde Gegevens
De houder verschaft geen lijst van het type verzamelde Persoonsgegevens.
Andere verzamelde Persoonsgegevens kunnen in andere delen van dit privacybeleid of door een speciale verklarende tekst worden aangegeven op het moment van verzameling van de Gegevens.
De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker of de Betrokkene worden ingevoerd, of automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de Applicatie.
Ieder gebruik van Cookies door de Applicatie of door derde dienstverleners waar de Applicatie gebruik van maakt is, tenzij anders aangegeven, erop gericht de Gebruiker te identificeren en zijn/haar voorkeuren te herinneren met uitsluitend als doel de dienst aan de Gebruiker te kunnen verlenen.
Indien bepaalde Persoonsgegevens niet worden verschaft, in het bijzonder de Navigatiegegevens, door de Cookies van de Applicatie uit te schakelen, kan dit tot gevolg hebben dat men niet kan navigeren of dat de Applicatie zijn diensten niet kan verlenen.
De verzamelde Persoonsgegevens kunnen zowel op de Gebruiker als op derde partijen van wie de Gebruiker gegevens verschaft betrekking hebben.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens van derde partijen die via de Applicatie worden gepubliceerd of gedeeld en verklaart dat hij/zij het recht heeft deze mee te delen of bekend te maken, waardoor hij/zij de Houder van enige aansprakelijkheid jegens derden ontlast.

Wijze en plaats van verwerking van de verkregen Gegevens
Wijze van Verwerking
De voor de gegevens Verantwoordelijke verwerkt de gegevens van de Betrokken Partijen en Gebruikers op correcte en eerlijke wijze en zal geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De Verwerking vindt plaats met behulp van computers en/of telematicamiddelen, met organisatiemethoden en logica die uitsluitend betrekking hebben op de verklaarde doeleinden.
Het kan voorkomen dat naast de houder ook externe partijen toegang tot de gegevens krijgen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingdiensten, IT-bedrijven, communicatiebureaus). Men kan de Houder van de gegevens op ieder moment om een bijgewerkte lijst van Managers verzoeken.
Plaats
De Gegevens worden verwerkt in het hoofdkantoor van de voor de gegevens Verantwoordelijke, tenzij anders aangegeven in de rest van dit document.
Bewaartijd
De Gegevens worden bewaard voor de tijd die is vereist voor het verrichten van de door de Gebruiker verlangde dienst; de Gebruiker kan op ieder moment om schorsing of verwijdering ervan vragen.
Het gebruik van de verzamelde Gegevens
Het soort Persoonsgegevens dat voor ieder doel wordt gebruikt, wordt in de betreffende delen van dit document aangegeven.
Het gebruik van de Gegevens door de voor de verwerking Verantwoordelijke voor aanvullende doeleinden kan in bepaalde gevallen, en voor juridische doeleinden, onderworpen zijn aan de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker of de Betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben.
Aanvullende informatie over gegevensverwerking
Wettelijke bescherming
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar van de Applicatie worden gebruikt voor wettelijke doeleinden in de rechtbank of in de fasen die tot een mogelijke rechtszaak leiden naar aanleiding van het oneigenlijk gebruik van de applicatie of van hiermee verbonden diensten door de Gebruiker.
Aanvullende Informatie
Er kan specifieke informatie worden weergegeven op de pagina's van de Site die betrekking op bepaalde diensten of op de verwerking van de door de Gebruiker of de Betrokkene verschafte gegevens heeft.
Onderhoud
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen eveneens worden gebruikt op de wijzen en voor de doelen vereist voor het onderhoud van de Applicatie.
Systeem logs
Om redenen van werking en onderhoud, kunnen deze Applicatie en de diensten van derden waarvan de Applicatie gebruik maakt, systeem logs verzamelen, d.w.z. bestanden die de interactie, inclusief navigatie registreren. Deze kunnen ook persoonlijke gegevens zoals IP-adressen bevatten.
Niet in dit beleid bevatte informatie
Meer informatie over de verwerking van Persoonlijke Informatie kan op ieder moment bij de Houder worden aangevraagd.
De Rechten van de Betrokkenen
De personen op wie de Gegevens betrekking hebben, hebben het recht om op ieder moment te weten of hun gegevens zijn opgeslagen en kunnen contact opnemen met de Verantwoordelijke om meer te weten over hun inhoud en oorsprong, om de juistheid ervan te controleren of om aanvulling, verwijdering, bijwerking of correctie ervan te verzoeken, evenals om hun omzetting in een anoniem formaat of om het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet worden behouden, en om zich te verzetten tegen de behandeling ervan om welke geldige reden ook. Verzoeken dienen te worden ingediend bij de Houder van het Verwerkingssysteem.
Wijzigingen aan dit Privacybeleid
De Applicatie behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan dit Privacybeleid aan te brengen door de Gebruikers hiervan op deze pagina in te lichten en in ieder geval met de garantie van een gelijksoortige bescherming van de Persoonlijke Informatie. Het is sterk aanbevolen deze pagina vaak te controleren, waarbij wordt verwezen naar de datum van de laatste wijziging die zich onder aan de pagina bevindt.
Informatie over dit Privacybeleid
Dit privacybeleid is op autonome wijze opgesteld door en onder de volledige verantwoordelijkheid van de Houder van de Persoonsgegevens.
Definities en verwijzingen naar de wetgeving
Persoonlijke informatie of Gegevens
Alle informatie over een natuurlijke persoon, rechtspersoon, instelling of vereniging, die is of kan worden verkregen - ook indirect - door verwijzing naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.
Browser- en gebruiksgegevens
Informatie die automatisch van de Site wordt verzameld, inclusief de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers die de site bezoeken, worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode waarmee het verzoek naar de server is verzonden, de omvang van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verscheidene tijdsdetails per bezoek (bv. de op iedere pagina bestede tijd) en de details over het binnen de site gevolgde pad met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.
Gebruiker
Geeft de individuele gebruiker van de diensten of producten van de Applicatie aan.
Betrokkene
De natuurlijke of rechtspersoon op wie de gegevens betrekking hebben.
Gegevensbewerker
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie of iedere andere entiteit, vereniging of organisatie die door de voor de Gegevens Verantwoordelijke is benoemd voor de verwerking van de Persoonsgegevens.
De voor de Gegevens Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie of welke andere entiteit, vereniging of organisatie ook, die het recht heeft, ook samen met een andere voor de Gegevens Verantwoordelijke, om te besluiten over de doelstellingen en de methoden en middelen die voor de verwerking van de Persoonsgegevens worden gebruikt, inclusief over de veiligheidsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze Site.

Juridische informatie
Noot voor Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is afgelegd met inachtneming van de verplichtingen voorzien in Art. 10 van EG-Richtlijn nr. 95/46/EG, en in de voorschriften van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien bij Richtlijn 2009/136/EG, inzake het gebruik van Cookies.
Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie."
 
Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord